Adatkezelési hozzájárulás

Az egyesület személyes adatot kizárólag az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Info tv.) szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, az egyesület Alapszabályában meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az egyesület a tagfelvételi kérelem elutasítása, visszavonása, illetve a tagsági jogviszony megszűnése esetén az érintett személyes adatait 8 munkanapon belül törli.