Alapszabály

A MAGYAR FORDÍTÓK ÉS TOLMÁCSOK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

JÓVÁHAGYTA: AZ EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSE 2015. március 6-án

 

1.       Az egyesület neve, jogállása, székhelye, szervezeti felépítése

1.1.    Az egyesület neve:

Magyar Fordítók és Tolmácsok Egyesülete, rövidítve: MFTE.

Az egyesület neve idegen nyelveken: 

-         angolul:           Association of Hungarian Translators and Interpreters

-         franciául:         Association des Traducteurs et Interprètes Hongrois

-         németül:          Verein Ungarischer Übersetzer und Dolmetscher

Rövidítésként idegen nyelveken is az „MFTE” használandó.

1.2.    Az egyesület jogállása:

Az egyesület a 2011. évi CLXXV. törvény 1. fejezet 4. szakasz (2) bekezdése értelmében jogi személy.

1.3.    Az egyesület székhelye és címe:

1068 Budapest, Városligeti fasor 24.

1.4.     Az egyesület szervezeti felépítése

Közgyűlés

Elnökség: az MFTE elnöke és elnökségi tagok

Ellenőrző bizottság: az ellenőrző bizottság elnöke és az ellenőrző bizottság tagjai

Az MFTE titkára

Etikai bizottság

Egyéb bizottságok és munkacsoportok

2.           Az egyesület célja és tevékenysége

2.1.        Az egyesület célja a szakfordítók és tolmácsok szakmai érdekeinek széleskörű képviselete és védelme, a hivatásszerűen végezhető szakfordítás és tolmácsolás szakmai, jogi és etikai feltételeinek, szabályainak pontos megfogalmazása, ezek széleskörű elfogadtatása és tiszteletben tartásuk előmozdítása. A szakfordítók és tolmácsok részére szakmai fórum biztosítása. A szakfordítók és a tolmácsok, valamint a nyelvi közvetítési piac egyéb résztvevői közötti kapcsolatok előmozdítása, szakmai koordinálása, fejlődési irányainak kijelölése a szakfordító- és tolmácsszakma szempontjait és érdekeit szem előtt tartva.  Célja továbbá a szakma hazai és nemzetközi társadalmi tekintélyének és megbecsülésének növelése, a professzionális munka elismertetése és a szakszerűséget nélkülöző munka visszaszorítása.

 2.2.       A 2.1 pontban meghatározott célok elérése érdekében az egyesület az alábbi tevékenységet végzi:

2.2.1.      Arra törekszik, hogy részt vegyen a szakmát érintő törvények és jogszabályok, valamint azok változtatásainak és módosításainak előkészítésében, illetve a szakma egészére kiható jogi, társadalmi és gazdaságpolitikai kérdéseket érintő párbeszédben.

2.2.2.      Figyelemmel kíséri a szakfordítási és tolmácsolási piac alakulását, a tisztességes piaci magatartás érvényesülését, mindent megtesz a jogsértések visszaszorítása érdekében.

2.2.3.      Támogatja a szakfordítók és tolmácsok szakmai minősítésének egységesítését és a szakképesítést, a munkavégzés alapfeltételeit előíró jogszabály érvényesülését.

2.2.4.      Elősegíti tagjai szakmai tudásának gyarapítását.

2.2.5.      Szakmai etikai kódexet dolgoz ki, és őrködik betartása felett valamennyi tagja közreműködésével, illetve az etikai bizottsága révén. A szakfordító- és tolmácsszakma etalonjaként tekint e kódexre, és külső fél felkérésére pártatlan állásfoglalást ad ki szakmai etikai kérdésekben.

2.2.6.      Ápolja a szakma nemzetközi kapcsolatait, elősegíti a tapasztalatcserét.

2.2.7.      Ápolja kapcsolatait a szakmában érintett hazai szervezetekkel az egész szakma helyzetének javítása céljából a közös érdekek együttes előmozdítása és a közöttük keletkező esetleges érdekkonfliktusok korrekt kezelése útján. Párbeszédet folytat a fordítóirodák szakmai szervezeteivel, valamint az illetékes kormányzati szervekkel. Kapcsolatot ápol továbbá a szakfordító- és tolmácsképző intézményekkel.

2.2.8.      A szolgáltatásokat igénybe vevőket és általában a közvéleményt megismerteti a szakmával, a szakfordítók és tolmácsok munkájával, a tőlük joggal elvárható szolgáltatásokkal, valamint minőségi munkavégzésükhöz szükséges munkakörülményekkel. Ezt a tevékenységet egyebek közt az MFTE portálja, a www.mfte.hu segítségével végzi.

2.3 Az egyesület tagjairól tagnyilvántartást vezet, a tagok adatait az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli.

3.           Az egyesület tagjai 

3.1.    Rendes tag

3.1.1.       Az egyesület rendes tagja lehet minden olyan természetes személy, aki hivatásszerűen végez szakfordítást és/vagy tolmácsolást, akkor ha:

3.1.1.1.    Eleget tesz a mindenkori hatályos jogszabályok által előírt feltételeknek, azaz rendelkezik szakfordítói és/vagy tolmács szakképesítéssel, illetve ilyen szakirányú vizsgát tett.

3.1.1.2.    Felvételét két MFTE-tag ajánlásával támogatja.

3.1.1.3.    Felvételi kérelmét az elnökség jóváhagyta.

3.1.1.4.    A mindenkor érvényes tagsági díjat az előírt határidőre befizette.

3.1.1.5.   A tagsági díj összege az első naptári évben kedvezményesen a mindenkori rendes tagsági díj egyötöde; a második naptári évtől kezdve a mindenkor érvényes, a közgyűlés által jóváhagyott rendes tagdíj fizetendő. A befizetés határideje: első évben a tagság elnökség általi jóváhagyását követő 30 nap. Azt követően: tárgyév március 31.

3.1.1.6.    A befizetést követően a rendes tag tagsági kártyával igazolhatja tagsági viszonyát, ennek érvényessége a tárgyévet követő év március 31-ig terjed.

3.2.      Tagjelölt

3.2.1   Az egyesületnél tagjelölti státuszt szerezhet az a természetes személy, aki a rendes taggá válás valamely feltételének (3.1.1.1 vagy 3.1.1.2) a kérvény benyújtása idején nem felel meg, de vállalja, hogy a belépéstől számított legfeljebb két éven belül a kérdéses feltételt teljesíti. A tagjelölt ekkor kérvényezheti rendes taggá válását, kérvényét az elnökség a szokásos módon bírálja el.

3.2.2. A pontos határidőket az elnökség az érintettel egyeztetve határozza meg, a tagjelöltnek jelentkező személy ezt a feltételt elfogadja és mindent megtesz annak teljesítéséért.

3.2.3. A tagjelöltség ideje alatt (de legfeljebb a belépés évét követő egy naptári évig) a tagjelölti díj megegyezik a rendes tagok mindenkori kedvezményes, első naptári évre érvényes tagdíjával.

3.2.4. Amennyiben a vállalt feltételeket a tagjelölt határidőre nem teljesíti, úgy az elnökség tagjelöltségét megvonja mindaddig, míg a kérdéses feltétel nem teljesül. A feltétel teljesülésekor a tagjelölt kérvényezheti felvételét a rendes tagok körébe, kérvényét az elnökség a szokásos módon bírálja el.

3.3.    Pártoló tag

3.3.1.       Az elnökség jóváhagyásával az egyesület pártoló tagja lehet minden olyan gazdálkodó szervezet, illetve intézmény, amely az egyesület céljait és tevékenységét támogatni kívánja, az egyesület alapszabályát elfogadja, és rendszeresen fizeti a pártoló tagdíjat. 

3.3.2.       A pártoló tagdíj összegéről az elnökség és a pártoló tag állapodik meg. A pártoló tagdíj legkisebb összege a mindenkori rendes egyéni tagdíj négyszerese. 

3.3.3.       A pártoló tagi viszony nem sértheti az egyesület önállóságát.

3.3.4.   A pártoló tagokat az egyesület az internetes portálján beleegyezésükkel feltünteti, rendezvényeire meghívja.

3.4.    Tiszteletbeli tagok, tiszteletbeli elnökök

A szakfordító- és tolmácsszakma gyakorlásában vagy támogatásában kiemelkedő személyeket az elnökség az egyesület tiszteletbeli tagjaivá, illetve tiszteletbeli elnökeivé választhatja.

3.5.    Örökös tagok 

Az egyesület céljai érdekében hosszú ideig kiemelkedő munkát végzett tagokat az elnökség az egyesület örökös tagjaivá választhatja.

4.           A tagok jogai

4.1.       A rendes tagok jogait azok gyakorolhatják, akik tagdíjfizetési kötelezettségüknek határidőre eleget tettek. A rendes tag jogai:

4.1.1.      Választ és választható az egyesületi tisztségekre. Nem választható egyesületi tisztségre az a rendes tag, aki a szakfordító- és tolmácsszakmában érintett más egyesület tisztségviselője.

4.1.2.      Szavazatával részt vesz a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdések eldöntésében.

4.1.3.      Igénybe veszi az egyesület által nyújtott, az egyesület bevételeiből finanszírozott szolgáltatásokat, illetve részesül az egyesületi akciókban, kedvezményekben.

4.1.4.      Véleményt nyilvánít és javaslatot tesz az elnökségnek és/vagy a közgyűlésnek, az etikai bizottságnak, egyéb bizottságnak vagy munkacsoportnak bármilyen, az egyesületet érintő kérdésben.

4.1.5. Szerepel az egyesület honlapján az általa jóváhagyott személyes és szakmai adatokkal.

4.1.6. Használja az egyesület által működtetett levelezőlistát.

4.1.7.   A tagsági viszony szüneteltetése: a tag kérheti tagsági viszonyának szüneteltetését. A szüneteltetést az elnökség hagyja jóvá.  

A tag két lehetőség közül választhat. A szüneteltetés ideje alatt:

a)      tagdíjat nem fizet, tisztségre nem választható és nem vesz részt az egyesületi döntéshozatalban, nem vehet részt kedvezményes áron a rendezvényeken, nem szerepel a honlapon és a levelezőlistán, vissza kell szolgáltatnia tagsági kártyáját, ha érvényességi ideje túlmutat a szüneteltetés megkezdésének időpontján, illetve a tagsági díj által fedezett időszakon.

b)     fizeti a mindenkor érvényes kedvezményes tagsági díjat, amely esetben tisztségre nem választható és nem vesz részt az egyesületi döntéshozatalban, nem veheti igénybe a rendes tagoknak járó vásárlási kedvezményeket, nem szerepel a honlapon, vissza kell szolgáltatnia tagsági kártyáját, de továbbra is szerepel a levelezőlistán, részt vehet kedvezményes áron a rendezvényeken, és hozzáfér a honlap „csak tagoknak” szóló tartalmához.

A tagsági viszonyát szüneteltető személy kérheti tagsági viszonyának reaktiválását az új tagokra vonatkozó tagfelvételi eljárás nélkül, az érvényben lévő rendes tagsági díj időarányos részének megfizetése mellett (éves tagdíj/12 x a naptári évből hátralévő hónapok száma).

4.2.      A tagjelöltség ideje alatt érvényes jogokat azok gyakorolhatják, akik tagdíjfizetési kötelezettségüknek maradéktalanul eleget tettek. A tagjelöltek jogai, jogaik korlátozása a rendes tagok jogaival szemben:

4.2.1   A tagjelöltség ideje alatt a tagjelölt a rendes tagoknak járó kedvezményes áron vehet részt az egyesület rendezvényein, az elnökség döntése alapján igénybe vehet egyéb kedvezményeket is.

4.2.2.   Véleményt nyilvánít és javaslatot tesz az elnökségnek és/vagy a közgyűlésnek, az etikai bizottságnak, egyéb bizottságnak vagy munkacsoportnak bármilyen, az egyesületet érintő kérdésben.

4.2.3. Aktívan szerepel az egyesület által működtetett levelezőlistán, viszont nem jelenik meg az egyesület honlapján és nem fér hozzá a „csak tagoknak” tartalomhoz.

4.2.4. Nem szavaz/választ és tisztségre nem választható.

4.2.5. Tagjelölti viszonya nem szüneteltethető.

4.2.6. A tagjelölti viszony idejére az egyesület tagsági igazolványt nem állít ki.

4.3.        A pártoló tagok az egyesület rendezvényein képviseltetik magukat, de nem választhatók tisztségre és nem szavazhatnak az egyesületi döntésekben. Jóváhagyásuk esetén a pártoló tagokat feltüntetjük a honlapon, de a levelezőlistán nem szerepelnek.

4.4.       A tiszteletbeli és örökös tagok tisztségre nem választhatók.

4.4.1.     A tiszteletbeli és örökös tag igénybe veheti az egyesület által nyújtott, az egyesület bevételeiből finanszírozott szolgáltatásokat, illetve részesül az egyesületi akciókban, kedvezményekben.

4.4.2.      Véleményt nyilvánít és javaslatot tesz az elnökségnek és/vagy a közgyűlésnek, az etikai bizottságnak, egyéb bizottságnak vagy munkacsoportnak bármilyen, az egyesületet érintő kérdésben.

4.4.3. Igény szerint szerepel az egyesület honlapján, az általa jóváhagyott személyes és szakmai adatokkal.

4.4.4. Igény szerint használja az egyesület által működtetett levelezőlistát.

4.4.5. Térítésmentesen, tiszteletbeli vendégként részt vehet az egyesület által szervezett rendezvényeken.

4.5. Az MFTE tagjai az egyesület nevében kizárólag az elnök, az elnökség vagy a közgyűlés megbízásából nyilatkozhatnak.

5.           A tagok kötelességei 

5.1.        A rendes tagok kötelességei:

5.1.1.      A tagdíjat a megszabott határidőre befizetik.

5.1.2.      Közreműködnek az egyesületi célok megvalósításában.

5.1.3.      Betartják az alapszabály és az etikai kódex rendelkezéseit és végrehajtják az elnökség és a közgyűlés határozatait.

5.2. A tagjelöltek kötelességei:

5.2.1. A tagjelölti díjat a megszabott határidőre befizetik.

5.2.2. Betartják az alapszabály és az etikai kódex rendelkezéseit és végrehajtják az elnökség és a közgyűlés rájuk vonatkozó határozatait.

5.3.       A pártoló tagok kötelezettsége a pártoló tagdíj megfizetése a megállapodásban rögzített határidőre.

5.4.        A tiszteletbeli és örökös tagok mentesülnek a tagdíjfizetés alól; az alapszabály és az etikai kódex betartása számukra is kötelező.

6.          A tagsági viszony megszűnése

A Ptk. 3:68. §  értelmében a tagsági jogviszony megszűnik ha:

6.1.  A tag kilép: a tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti;

6.2. Az egyesület felmondja a tagsági jogviszonyt:

- a tagdíjat határidőre nem fizető tag 3 hónapos késést követően írásbeli emlékeztetőt kap, a honlapon inaktív státuszba kerül (nem látható), a levelezőlistán továbbra is aktív;

- 12 hónapos késést követően elnökségi döntés alapján tagsága felfüggeszthető, a levelezőlistáról letiltásra kerül;

- a fizetési határidő 24 hónapos elmulasztása után, az egyesület a tagsági jogviszonyt elnökségi határozattal felmondja. Az érintett tag a döntésekről minden esetben írásbeli tájékoztatást kap.

- Felmondott tagsági jogviszony esetén a volt tag újabb felvételi kérelmet legkevesebb 24 hónap eltelte után nyújthat be, az újonnan belépőkre érvényes eljárás szerint.

6.3. A tag kizárása (az elnökség, etikai bizottság vagy közgyűlés határozata alapján, tagdíj-visszatérítés nem jár);

6.3.1. Kizárható az a tag, aki

a) a vele való együttműködést lehetetlenné teszi és/vagy nyilvánosság előtt olyan nyilatkozatot tesz, amellyel az egyesületet lejáratja, céljait veszélyezteti, és/vagy az egyesületi rendezvényeken, a levelezőlistán szakmai vagy erkölcsi vonatkozásban méltatlan magatartást tanúsít. A kizárásról az eset kivizsgálását követően 30 napon belül az elnökség dönt.

b) etikai vétséget követ el. Az etikai bizottság 30 napon belül kivizsgálja, javaslata alapján az elnökség 15 napon belül meghozza a döntést.

6.3.2.      A kizárást kezdeményezheti bármely egyesületi tag, az egyesület titkára, az etikai bizottság vagy az elnökség egy tagja. Az első fokú elnökségi döntés ellen a közgyűléshez lehet fellebbezni, a kézhezvételtől számított 30 napon belül. Ilyen esetben az elnökség 30 napon belül rendkívüli közgyűlést hív össze. A közgyűlési határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.

 

6.4. A tag halálával: lehetőség szerint, a naptári évre befizetett tagdíj arányos része visszafizetendő a legközelebbi hozzátartozónak.

7.           Az egyesület szervei és tisztségviselői 

7.1.    Az egyesület szervei:

7.1.1.    Közgyűlés

A közgyűlés az egyesület legfőbb döntéshozó szerve, amelyet a rendes tagok összessége alkot.

7.1.1.1.       A közgyűlés határozatképessége

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a rendes tagok legalább 50%-a plusz egy fő jelen van. Ha a közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, az azonos napirenddel összehívott ismételt közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes, ha ezt a figyelmeztetést az előző közgyűlés meghívója tartalmazza.

7.1.1.2.      A szavazás rendje

a) A közgyűlés nyílt szavazással hozza döntéseit, kivéve az elnök, az elnökségi tagok és az ellenőrző bizottság tagjainak megválasztását, ami titkos szavazással történik.

b) A közgyűlés többnyire egyszerű többséggel hozza meg határozatait (ideértve az egyesület más szervezethez történő csatlakozásának jóváhagyását).

c) Az alapszabály és az etikai kódex elfogadásához a közgyűlésen szavazati joggal résztvevők legalább háromnegyedének igenlő szavazatára van szükség.

d) A Ptk. 3:78 § (2) értelmében, az egyesület megszűnéséről szóló döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes többséggel hozott határozata szükséges.

e) A közgyűlés bármely tag javaslatára egyszerű többséggel titkos szavazást rendelhet el bármely kérdésben.

7.1.1.3.       A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

a) az alapszabály, az etikai kódex elfogadása;

b) az egyesület más szervezethez való csatlakozása vagy a tagság megszüntetése;

c) az egyesület megszűnéséről való döntés;

d) az egyesület elnökének, az elnökség tagjainak, valamint az ellenőrző bizottság tagjainak megválasztása, illetve felmentése;

e) az elnökség és az ellenőrző bizottság beszámolójának megvitatása és jóváhagyása;

f) határozathozatal a vonatkozó jogszabályok, illetve az alapszabály által a közgyűlés hatáskörébe utalt kérdésekben;

g) az éves tagdíj összegének jóváhagyása;

h) az egyesület éves költségvetésének és az egyesület gazdálkodásáról szóló jelentésnek jóváhagyása.

7.1.1.4.      A közgyűlés összehívása

a) A rendes közgyűlést legalább évente egyszer, lehetőleg az év első felében, a tisztújító közgyűlést kötelezően négyévenként kell összehívni. A közgyűlést az elnökség hívja össze és az egyesület elnöke, vagy az általa megbízott személy vezeti.

b) Rendkívüli közgyűlést kell 30 napon belül összehívni, ha ezt:

- az elnökség szükségesnek ítéli,

- az egyesület tagságának 25 százaléka plusz egy fő aláírásával és napirendi javaslattal kéri,

- ha jogszabály előírja.

Rendkívüli közgyűlést az indítványozó által kért, meghatározott napirend megtárgyalására lehet összehívni és a rendkívüli közgyűlés csak e napirendben jogosult dönteni.

c) A közgyűlésre a meghívókat legalább két héttel a közgyűlés megtartása előtt ki kell küldeni, a napirendi pontok megjelölésével. A közgyűlésen azok a rendes tagok vehetnek részt, akik tagdíjukat az adott időszakra befizették.

7.1.2.    Elnökség

7.1.2.1.      Az elnökség elnökből és legalább négy, legfeljebb nyolc elnökségi tagból áll. Az elnökség saját soraiból választja meg tisztségviselőit és reszortfelelőseit, egyes adminisztrációs és technikai feladatkörökre titkárt választhat, illetve bízhat meg honorárium ellenében.

Az elnökség maga határozza meg saját ügyrendjét, döntéseit, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

7.1.2.2.      Az elnökség feladatai és hatásköre:

a) Az egyesület alapszabályszerű működésének irányítása két közgyűlés között a közgyűlésen elfogadott határozatok alapján.

b) Az egyesület működésének irányítása két elnökségi ülés között az üléseken meghozott döntések és elfogadott határozatok alapján. Az elnökségi döntéseket, határozatokat előkészíti elektronikus levelezés útján, aktuális kérdésekben egyszerű szótöbbséggel szavaz. Az elektronikus szavazatokat szükség szerint a következő elnökségi ülésen határozatban megerősíti.

c) Határozatot hoz új tagok felvételéről, tagsági viszony felfüggesztéséről, megszűnéséről.

d) Eljár etikai ügyekben.

e) Előkészíti és összehívja a közgyűlést.

f) Elkészíti az egyesület éves költségvetését és az egyesület gazdálkodásáról szóló jelentést.

7.1.2.3.      Az elnökség szükség szerint, de legalább negyedévente egyszer ülésezik. Az elnökség akkor határozatképes, ha az elnök, vagy a megbízásából őt helyettesítő személy és a tagok legalább fele jelen van.

7.1.2.4.      Az elnökség állandó, vagy ad hoc bizottságokat hozhat létre meghatározott feladatok elvégzésére.

7.1.2.5.      Az elnökség javaslatára a közgyűlés szakbizottságokat hozhat létre az egyesület egy-egy kiemelkedően fontos tevékenységi körének gondozására.

7.1.3.    Ellenőrző bizottság

7.1.3.1.       Az ellenőrző bizottságot a tisztújító közgyűlés választja. Az ellenőrző bizottság három főből áll. Az ellenőrző bizottság maga választja meg elnökét saját tagjai közül.

7.1.3.2.      Az ellenőrző bizottság ellenőrzi az egyesület alapszabályszerű működését és gazdálkodását. 

7.1.3.3.       Az ellenőrző bizottság elnöke és két tagja az egyesületben más tisztséget nem tölthet be.

7.1.3.4.      Az ellenőrző bizottság az elnökség felkérésére köteles vizsgálatot lefolytatni, illetve elrendelni. Vizsgálatot folytathat továbbá bármely szervezeti egység vagy tag írásban benyújtott és megindokolt kérelme, panasza, bejelentése alapján, vagy saját kezdeményezésre.

7.1.3.5.      Az ellenőrző bizottság a közgyűlésnek felel, beszámolóját a közgyűlés elé terjeszti.

7.1.3.6.      Az ellenőrző bizottság tanácskozási joggal részt vehet az elnökség ülésein.

7.2.    Az egyesület vezető tisztségviselői 

7.2.1.    Az elnök

7.2.1.1.      Képviseli az egyesületet és az elnökség egyik tagjával vagy az elnökség által írásban felhatalmazott személlyel együtt rendelkezik az egyesület bankszámlája felett.

7.2.1.2.      Vezeti az elnökségi üléseket.

7.2.1.3.      Irányítja az egyesület munkáját.

7.2.2.    Az elnökség tagjai

7.2.2.1.      Ellátják az elnökségi munkamegosztásban rájuk háruló feladatokat.

7.2.2.2.     Az elnök írásos felkérése alapján helyettesíthetik az elnököt.

7.2.3.    Az ellenőrző bizottság elnöke 

7.2.3.1.      Irányítja az ellenőrző bizottság munkáját.

8.          A tisztségviselők megválasztása és megbízatásuk megszűnése 

8.1.        A tisztségviselőket négy évre választják és legfeljebb kétszer újraválaszthatók. Csak olyan tag választható bármilyen tisztségre, aki a jelölést és a megválasztást elfogadja, és ezt személyesen a közgyűlésen megerősíti. Két tisztújító közgyűlés között a megbízott tisztségviselők megbízatása a következő tisztújító közgyűlésig tart.

8.2.      A tisztújítás előtt az elnökség legalább háromtagú jelölőbizottságot kér fel. A jelölőbizottság a potenciális jelöltekkel egyeztet, megfelelőségükről véleményt alakít, a jelöltség elfogadását igazolja, a tagságot tájékoztatja a jelöltekről.

8.3.       A tisztségviselő megbízatása megszűnhet elhalálozás, lemondás, vagy felmentés következtében. Szünetelhet akadályoztatás, vagy ügybeli összeférhetetlenség miatt. Amennyiben az elnökség egy tagja az évente megtartott elnökségi ülések felén személyesen vagy elektronikus kapcsolaton keresztül nem vesz részt, elnökségi tagsága automatikusan megszűnik. A megüresedett helyre az elnökség új tagot hívhat be, akinek elnökségi tagsága megerősítéséről vagy elutasításáról a következő közgyűlés dönt.

8.4.        Ha az elnök megbízatása a felsorolt okok bármelyike miatt megszűnt, az elnökség dönt ideiglenes pótlásáról tagjai közül. A következő rendes közgyűlés új elnököt választ.

8.5.       Ha az elnökségi tagok száma a felsorolt okoknál fogva csökken, a soron következő rendes közgyűlés a megüresedett hely(ek)et betöltheti.

8.6.       Ha az ellenőrző bizottság elnökének megbízatása a felsorolt okok bármelyikénél fogva megszűnt, az ellenőrző bizottság saját soraiból ideiglenes elnököt választ. Az ellenőrző bizottságban megüresedett hely(ek) betöltéséről a soron következő rendes közgyűlés gondoskodik.

8.7.       Ha egy tisztségviselő megbízatása szünetel, az érintett testület dönthet a helyettesítés módjáról.

9.          Összeférhetetlenség, etikai eljárás 

9.1.        Összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell tennie, illetve az összeférhetetlenséget meg kell szüntetnie annak a tisztségviselőnek:

9.1.1.       aki a 4.1.1 pont hatálya alá esik;

9.1.2.      aki tisztségében közeli hozzátartozójával kerülne alá-, ill. fölérendeltségbe,

9.1.3.       akinek saját etikai ügyében kellene szavaznia.

9.1.4.      Az összeférhetetlenségi bejelentést elmulasztó személy ellen bármely szervezeti egység, vagy tag panasszal fordulhat a közgyűléshez.

9.2.       Etikai eljárást vonhat maga után az alapszabály vagy az etikai kódex megsértése. Az egyesület bármely tagja az elnökségnél vagy az etikai bizottságnál eljárást kezdeményezhet írásos bejelentés formájában.

Állandó etikai bizottság hiányában az eljárás lebonyolítására az elnökség, az összeférhetetlenség szabályait figyelembe véve, háromtagú ad hoc bizottságot delegál.

Az állandó vagy ad hoc etikai bizottság a delegálásától számított 30 nap alatt lefolytatja az eljárást és meghozza döntését. Indokolt esetben az eljárási határidőt további 30 nappal meg hosszabbítható.

10.      Az egyesület gazdálkodása 

10.1.    Az egyesület éves költségvetés szerint gazdálkodik. A gazdálkodásról és a pénzkezelésről a tárgyév végén beszámolót kell készíteni és azt jóváhagyásra a közgyűlés elé kell terjeszteni.

10.2.    Az egyesület bevételei:

10.2.1.   Tagdíjak

10.2.2.  Szponzorok adományai

10.2.3.   Állami, alapítványi, pályázati támogatások

10.2.4. Szakmai rendezvények bevételei

10.3.    Az egyesület vagyonát a bevételekből a folyó kiadások és kötelezettségek levonása után fennmaradó eszközök alkotják.

 

11.      Az egyesület megszűnése 

Az egyesület megszűnésére nézve irányadóak az 2011. évi CLXXV. törvény és 2013. évi V. törvény rendelkezései.

12.      Egyéb rendelkezések 

A fentiekben nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról szóló "2011. évi CLXXV. törvény" és a "2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről" rendelkezései az irányadóak.